" /> رگلاتور شهاب LPG - کپسول گاز مایع خودرو | LPG & CNG